Informácia z I. zasadania Predsedníctva SJF 7.2.2014, Bratislava

28.02.2014 15:54

Stručne z toho čo sa udialo počas I. zasadania Predsedníctva SJF

 

 

1.         Voľba Predsedu SJF  : zvolený bol prof. Ing. Marko Halo

            Voľba podpredsedu : volený bol Ing. Marek Horváth

 

2.         členka dočasného Výboru SJF JUDr. Obšitníková požiadala Predsedníctvo o prevzatie agendy SJF. Predsedníctvo sa zhodlo v tomto momente NEPREVZIAŤ agendu SJF nakoľko túto je potrebné prevziať protokolárne za účasti zástupcov dočasného Výboru, Predsedníctva a pracovníkov sekretariátu. Materiál pripravený JUDr. Obšitníkovou na prevzatie (cca 5 strán A4) Predsedníctvo neprevzalo a uznesením poverilo

            za Predsedníctvo :                  Ing. Kubiša, Ing. Kubíka

            za Dočasný výbor /GS/          JUDr. Obšitníkovú, Ing. Gavorníkovú, Ing. Malíka

            za sekretariat SJF                   p. Fekárovú, p. Chudybovú, RNDr. Fekára

 

            aby 17.2.2014 pripravili a uskutočnili riadne prevzatie agendy SJF

 

3.         členka dočasného Výboru SJF JUDr. Obšitníková informovala Predsedníctvo SJF o tom, že do 15.2.2014 je potrebné vypracovať a zaslať na Ministerstvo školstva vyúčtovanie prostriedkov poskytnutých SJF za rok 2013 nakoľko ak vyúčtovanie nebude doručené hrozí, že SJF bude musieť celú sumu cca 91 000 € vrátiť ministerstvu. Na otázku Predsedu SJF v akom stave je rozpracovanosť vyúčtovania oznámila JUDr. Obšitníková že vyúčtovanie je pripravené na 30% a dočasný výbor ani jeho členovia ktorí vykonávali funkciu generálneho sekretára nie sú schopní vyúčtovanie dokončiť a to ani za pomoci kompletného sekretariátu SJF. 

Predsedníctvo poverilo Predsedu SJF preveriť na ministerstve školstva možnosť odkladu termínu podania vyúčovania / túto možnosť naznačila JUDr. Obšitníková/ a ďalej konštatovalo, že kolektívnemu GS v zložení Obšitníková, Gavorníková, Malík skončením mandatu neskončila povinnosť dokončiť vyúčtovanie za rok 2013.  Predsedníctvo poverilo predsedu SJF a Ing. Gavorníkovú preskúmať možnosti zabezpečenia externej firmy ktorá by uskutočnila vyúčtovanie a oslovením p. Látalovej /toho času PN/ ktorá toto vyúčtovanie pripravovala každoročne a ktorú dočasný Výbor  Uznesením 3/2 k 29.11. odvolal z funkcie poverenej GS.

Predsedníctvo konštatovalo že plnú zodpovednosť za stav vyúčtovania fin. Prostriedkov z min. školstva má trojčlenná skupina zastupujúca GS, Obšitníková, Gavorníková, Malík a táto skupina je povinná do 15.2. pokračovať príprave vyúčtovania.

 

4.         predsedníctvo žiada dočasný Výbor SJF aby do 30 dní, v súlade so stanovami predložil predsedníctvu kompletnú správu o činnosti Výboru a kolektívneho GS.

 

5.        Predsedníctvo vytvorilo dočasnú komisiu na prípravu úpravy stanov v zložení :

            Dušan Sabo, Marek Horváth,  František Grátz

 

6.         Predsedníctvo zvoláva Valné zhromaždenie SJF so stavom registrácie členskej základne k 1.12.2013 na 22.3.2014 , sektertariát SJF zabezpečí odoslanie pozvánok

 

7.         Predsedníctvo poverilo RNDr. Fekára a Ing. Gavorníkovú organizáciou preškolenia rozhodcov pred začiatkom jazdeckej sezóny.

 

8.         Predsedníctvo zvolili členov jednotlivých komisií, s tým že od členov komisií očakáva návrhy na predsdov jednotlivých komisií.

 

9.         Predsedníctvo poverilo p. Fekárovú preverením možnosti aby SJF založila jednotlivým oblastiam bankové účty.