O Z N A M Predsedníctva SJF usporiadateľom pretekov, staviteľom parkúrov, rozhodcom, sekretariátu a jednotlivým komisiám SJF (na základe Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SJF dňa 3.3.2014)

09.03.2014 11:10

Usporiadateľom a organizátorom pretekov:

Predsedníctvo žiada usporiadateľov o bezpodmienečné dodržiavanie termínov nahlasovania pretekov a rozpisov do športového kalendára na základe platných Pravidiel a Smerníc vo všetkých jazdeckých disciplínach, najmä v jazdeckej disciplíne skoky (Smernica riadenia skokových súťaží). Predsedníctvo zatiaľ nepristúpilo k uplatňovaniu správnych poplatkov.

 

 

Staviteľom parkúrov:

Predsedníctvo žiada staviteľov parkúrov, aby dôsledne dodržiavali povinnosti vyplývajúce zo Skokových pravidiel – ako napr. Prílohu N I, Technické podmienky stavby parkúrov.

 

 

Rozhodcom:

Predsedníctvo žiada rozhodcov o bezpodmienečné dodržiavanie termínov zasielania oficiálnych výsledkov a správy hlavného rozhodcu na základe platných Pravidiel a Smerníc vo všetkých jazdeckých disciplínach.

 

 

Sekretariátu SJF:

Predsedníctvo nariaďuje zverejňovanie Správy hlavného rozhodcu na web-stránke SJF pri rozpisoch a výsledkoch z jednotlivých pretekov.

 

 

Jednotlivým komisiám:

Predsedníctvo poveruje skokovú komisiu o urýchlenú prípravu návrhu - aktualizáciu Smernice riadenia skokových súťaží, ako aj Skokových pravidiel podľa aktuálnych trendov.

Predsedníctvo poveruje ostatné komisie pre jednotlivé jazdecké disciplíny o prípravu návrhov – aktualizácií prislúchajúcich Smerníc a Pravidiel podľa aktuálnych trendov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  V Bratislave dňa 3.3.2014