LIST

13.03.2014 19:45

Vážený pán predseda predsedníctva SJF - Ing. Milutín Kubík


    My dolupodpísaní členovia predsedníctva SJF si vysoko vážime Vašu snahu o korektnú spoluprácu so všetkými členmi Predsedníctva. Aj ostatné zasadnutie Predsedníctva SJF zo dňa 3.3.2014 ukázalo, že všetci členovia Predsedníctva dokážu „okresať ostré hrany“ a nájsť v niektorých otázkach spoločnú reč. Našou snahou je pokračovať v tomto trende aj keď vieme, že cesta bude náročná. Všetky tieto snahy musia byť podložené okrem záujmu urobiť niečo pre jazdecký šport aj dodržiavaním aj keď kontroverzných, ale platných stanov.

 

Vážený pán predseda,
    Podľa platných stanov – článku XVII, bod 6) „... do 30 dní od vzniku Predsedníctva SJF podľa týchto stavov je Výbor SJF povinný Predsedníctvu SJF predložiť písomnú správu o svojej činnosti spolu so zoznamom všetkých úkonov vykonaných Výborom SJF počas
výkonu funkcie štatutárneho orgánu ...“

Pripomíname, že Výbor SJF bol menovaný (bod 27 Zápisnice z VZ v Lučenci zo dňa 16.11.2013) a od účinnosti stanov do 7.2.2014 (vykreovanie terajšieho Predsedníctva SJF) pracovali v ňom: pp. Obšitníková, Gavorníková, Vajgel, Malík, Magál Chlebničan, Paučo, Pribula, Kollár. Práve títo mali do 30 dní od 7.2.2014, t.j. do 9.3.2014 predložiť písomnú Správu podľa platných stanov.
    Vyhotovením tejto Správy bol uznesením z Ustanovujúceho zasadania predsedov oblastí SJF zo dňa 7.2.2014 zaviazaný Výbor SJF – a to do 7.3.2014. Ani termín 7.3, ani termín 9.3. nebol zo strany Výboru SJF dodržaný.
Máme za to, že práve táto Správa mala urobiť pomyselnú „hrubú čiaru“ za predchádzajúcou činnosťou a vytvoriť transparentné podmienky pre ďalšie fungovanie SJF. Do dnešného dňa táto správa nebola doručená ani Vám - pán predseda, ani nám – členom Predsedníctva SJF a ani na sekretariát SJF.
    Keďže Článok V bod 2), platných stanov ukladá členom SJF dodržiavať iba tri povinnosti a prvou z nich je práve dodržiavať platné stanovy, dávame zároveň oficiálny podnet pre URaK komisiu a disciplinárnu komisiu. Disciplinárnu komisiu zároveň žiadame, aby zvážila podanie návrhu na vylúčenie členov Výboru zo SJF, tak ako ukladá článok IV bod 4) platných stanov.


    Najviac nás však mrzí, že medzi členmi Výboru SJF sú aj traja terajší členovia Predsedníctva SJF (pp.Obšitníková, Gavorníková, Magál) a práve títo členovia najčastejšie apelujú na dodržiavanie platných stanov.

 

    Prepáčte, pán predseda predsedníctva SJF, ale za týchto podmienok si nevieme predstaviť ďalšiu spoluprácu v rámci Predsedníctva SJF. Preto sme sa – my dolupodpísaní členovia Predsedníctva SJF rozhodli, že sa nebudeme zúčastňovať zasadnutí Predsedníctva, pokiaľ Výbor SJF nepredloží Správu Predsedníctvu SJF na prerokovanie.

 

Ďakujeme za pochopenie


Dňa 12.3.2014,
Marek Horváth (JO KE), Janka Rindošová (JO PO), Jaroslav Ivan (JO BB), Ľubomír Kubiš (JO TT)