Novinky

List

Chcel by som touto cestou vyzvať dočasných zástupcov jednotlivých oblastí SJF aby sa vyjadrili ku krokom

ktoré uskutočnili na svojom prvom zasadnutí - Zápisnica č. 2 z 29.11.2013 zverejnená na www.sjf.sk
a to hlavne :
 
uznesenie 13/2 : Výbor ruší platnosť a účinnosť bodov 7.b a 4.f Smernice riadenia skokových súťaží
Jedná sa o spôsob delegovania rozhodcov a o minimálne výšky výhier a výšku regulovaného štartovného.
Pýtam sa : na základe čoho výbor zrušil dané ustanovenia pravidiel ? ako uvádzajú stanovy dočasný výbor
nebol zvolený delegátmi oblastí a teda nezastupuje členov jednotlivých oblastí a má uskutočňovať len
nevyhnutne potrebné kroky až do zvolania riadnych VZ oblastí a voľby predsedov oblastí. Skutočne neexistujú iné
potrebné opatrenia vo fungovaní SJF len zrušenie dvoch bodov skokových pravidiel ? a to ešte takých, ktoré
zaručovali jazdcom že štartovné zodpovedalo výške cien a aspoň minimálne výhry v súťažiach S a vyššie ?
Kto si toto objednal ? prečo sa nezverejní kto podal tento návrh ?
 
uznesenie 9/2 : Výbor znížil polatky za vstup nového člena alebo klubu do 31.12. na 1/12 pôvodbnej sumy.
Z toho vyplýva že do konca roku možno zaregistrovať klub za 10€ a prihlásiť nového člena za 1€
Pýtam sa : skutočne doteraz existovali ľudia ktorí sa nemohli stať členom SJF ? prečo sa potrebujú stať
členom SJF v decembri keď môžu v roku 2014 za ? a čo starí členovia, ktorí si zaplatili plnú sumu,
nie je toto diskriminácia ? alebo ide len o spôsob ovládnutia VZ oblastí kde sa zrazu objavia desiatky
ľudí ktorí doteraz nemali s jazdectvom nič spoločné ?
 
uznesenie 5/2: Pridelenie majstrovstiev SR
pýtam sa : keď bolo pridelenie majstrovstiev SR také neodkladné prečo len v niektorých disciplínach ?
a čo voltíž, drezúra a western ?, Prečo sa zo stránky SJF stratila pôvodná výzva Skokovej komisie  na
usporiadanie MSR? prečo nie je zverejnené kto sa na danú výzvu prihlásil a na základe
akých kritérií výbor pridelil súťaže MSR?
 
Keď sa prijali nové stanovy a samozvolili sa predstavitelia jazdeckých oblastí, sľubovali nový prístup, transparentnosť a
otvorenosť k diskusii. Vyzerá to , že zostalo len pri sľuboch....
 
Ing. Marek Horváth

Návrhy stanov SJF

 

 

N á v r h S t a n o v

SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE

 

 

 

 

Článok I.

Názov a sídlo federácie

 

 

 

 

 1. Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďalej len „SJF“).

 

 

 

 

 1. Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava.

 

 

 

 

 1. SJF je samostatnou, nezávislou právnickou osobou budovanou na demokratických princípoch s pôsobnosťou na území Sloven-skej republiky.

 

 

 

 

 1. SJF je dobrovoľným občianskym združe-ním, ktoré vzniklo na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 1. SJF je organizátorom, predstaviteľom a ochrancom jazdeckého športu v Slovenskej republike.

 

 

 

 

 1. SJF je jediným zástupcom slovenského jazdeckého športu v Medzinárodnej jazdec-kej federácii (ďalej len „FEI“) a v Európskej jazdeckej federácii (ďalej len „EEF“).

 

 

 

 

 1. SJF je jediným predstaviteľom jazdeckého športu v Slovenskom olympijskom výbore (ďalej len „SOV“) a v ostatných športových združeniach pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 1. SJF neorganizuje ani neriadi športové odvetvia, ktoré nezastrešuje FEI.

 

 

 1.  

 

 

Článok II.

Ciele federácie

 

 

 

 

 1. Slovenská jazdecká federácia má nasledovné ciele, a to najmä:

 

 1. Reprezentuje a propaguje jazdecký šport, 

.

 1. zabezpečuje rozvoj jazdeckého športu, ochranu športových koní a riadi jazdecké súťaže na všetkých výkonnostných úrovniach a vovšetkých jazdeckých disciplínach, ktoré zastrešuje

 2. zastupuje a presadzuje záujmy sloven-ského jazdeckého športu pred orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy,

 3. zastupuje záujmy slovenského jazdec-kého športu v medzinárodnej jazdeckej federácii FEI a Európskej jazdeckej federácii EEF,

 4. zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej republiky v medzinárodných športo-vých súťažiach - OH, MS, ME, Sveto-vý pohár, Pohár národov, medzištátne stretnutia,

 5. zabezpečuje starostlivosť o športové talenty (jazdcov i kone),

 6. zabezpečuje organizovanie celoštát-nych športových súťaží - Majstrovstiev SR v jednotlivých disciplínach a ka-tegóriách, jazdeckých súťaží národ-ného charakteru a medzinárodných jazdeckých podujatí na území Sloven-skej republiky v súlade s pravidlami FEI,  národnými pravidlami a pri-deľuje ich poriadanie konkrétnemu usporiadateľovi,

 7. povoľuje vykonávanie špecializo-vaných činností športových odbor-níkov (tréneri, rozhodcovia, stavitelia) a zabezpečuje ich vzdelávanie a odbor-nú prípravu,

 8. plní úlohy v boji proti dopingu a týraniu koní v súlade s prijatými pravidlami a smer-nicami FEI, EEF v znení ich dodatkov v Slovenskej republike,

 9. prispieva k cieľavedomej výchove svojich členov, aby dosahovali naj-vyššie výkony a neporuľovali pri tom morálny kódex jazdcov,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. K dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov bude SJF:

 

 1. organizovať a koordinovať jazdecký šport vo všetkých FEI uznaných disciplínach, t.j. v drezúre, skokoch, všestrannej spôsobilosti, voltíži, vytrvalostnom jazdení, reiningu, záprahoch a jazdectve handicapo-vaných športovcov (paradisciplíny),

 2. vydávať pravidlá, smernice a ďalšie vnútorné predpisy regulujúce jazdecký šport v súlade s týmito stanovami a právnym poriadkom SR,

 3. registrovať členov, jazdcov, funkcio-nárov a športové kone, viesť eviden-ciu členských subjektov SJF, členov SJF, pretekárov a športových koní, vydávať licencie,

 4. realizovať výber do reprezentácie,

 5. komunikovať s médiami a propagovať jazdecký šport v médiách,

 6. zabezpečovať vzdelávacie programy,

 7. získavať finančné prostriedky na činnosť a rozvoj jazdeckého športu a pod.,

 8. spolupracovať so všetkými združeniami a jednotlivcami, ktorých náplň zahŕňa záujem o jazdectvo, najmä so Zväzom chovateľov koní na Slovensku – družstvo, NŽ Topoľčianky a Závodis-kom Bratislava,

 9. riadiť sa platnými národnými pra-vidlami, etickými normami na ochranu zvierat a zákonmi SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SJF môže vytvárať organizačné, ekono-mické a materiálne podmienky tiež pod-nikaním a účasťou v obchodných spoloč-nostiach.

 

 

 

 

Článok III.

Členstvo v SJF

 

 

 

 

  1. Riadnym členom sa môže stať každá fyzická osoba, pričom musí byť členom základného organizačného článku jaz-deckého športu v Slovenskej republike - jazdeckého oddielu športového klubu, jazdeckého klubu, registrovaného v SJF,   riadnymi členmi môžu byť tiež jazdecké oddiely športových klubov a jazdecké kluby (dalej len „ klub“), ktoré sú registrované v SJF a súhlasia so Stanovami SJF, vnú-tornými predpismi SJF a budú sa pod-riaďovať rozhodnutiam orgánov SJF. Menované právnické osoby musia mať aspoň 3 zaregistrovaných členov a sú založené ako:

 

 1. občianske združenie,

 2. obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na účel podnikania,

 3. rozpočtová organizácia alebo príspev-ková organizácia,

 4. právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zapísaný v obchodnom registri alebo inom (v čom inom?) predmet činnosti súvisiaci s jazdeckým športom alebo chovom koní.

 

 

 

 

 1. Osobitným druhom členstva je individuálne

 1. členstvo fyzických osôb, ktoré majú právo na licenciu pretekára SJF. Individuálny člen nemá právo učasti na Valnom zhromaždení SJF (ďalej len VZ SJF) s hlasom rozhodujúcim, právo voliť do orgánov SJF, ale má právo byť volený. Každá fyzická alebo právnická osoba môže byť súčasne členom SJF len jeden krát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Čestný prezident SJF je najvyšším stupňom čestného členstva, ktorý už bol v pred-chádzajúcom volebnom období predsedom SJF pred účinnosťou týchto stanov alebo prezidentom SJF na základe týchto stanov. Volí ho VZ SJF, má spoločensko-repre-zentačnú funkciu, má právo sa zúčastňovať na zasadnutiach VZ SJF a Rady SJF s hlasom poradným a reprezentuje SJF navonok v súlade so stanovami SJF.

 

 

 

 

 

5 Čestným členom SJF je FO alebo PO, ktorej bolo udelené VZ SJF čestné členstvo na základe toho, že sa zvlášť zaslúžila o rozvoj jazdeckého športu na Slovensku

 

 

 

 

Článok IV.

Vznik a zánik členstva

 

 

 

 

 1. Riadne členstvo fyzických osôb v SJF vzniká na základe písomnej žiadosti predloženej jazdeckým oddielom športo-vého klubu alebo jazdeckým klubom registrovaným v SJF a následným zapla-tením predpísaného poplatku. Prihláška musí obsahovať prehlásenie, že žiadateľ vstupuje do SJF dobrovoľne, zaväzuje sa dodržiavať stanovy, pravidlá, poriadky a ďalšie predpisy SJF a podriaďovať sa rozhodnutiam orgánov SJF.

 

 

 

 

 1. Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom SJF len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

 

 

 

 

 1. Individualne členstvo fyzických osôb vzniká na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby a zaplatením členského poplatku ako riadny člen a zaplatením poplatku za licenciu. Pri-hláška musí obsahovať prehlásenie, že žiadateľ vstupuje do SJF dobrovoľne, zaväzuje sa dodržiavať stanovy, pravidlá, poriadky a ďalšie predpisy SJF a pod-riaďovať sa rozhodnutiam orgánov SJF.

 

 

 1.  

 

4 Členstvo v SJF zaniká:

 

 1. vystúpením, ku dňu doručenia písom-ného oznámenia o vystúpení zo SJF,

 2. nezaplatením členského príspevku do určeného termínu,

 3. vylúčením člena podľa disciplinárneho poriadku,

 4. v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorý je podnikate-ľom, výmazom z obchodného registra SR z predmetu činnosti súvisiacu činnosť s jazdeckým športom alebo chovom koní,

 5. zánikom právnickej osoby - člena,

 6. úmrtím fyzickej osoby - člena.

 

 

 

 

5 O vylúčení člena rozhoduje Rada SJF na návrh disciplinárnej komisie SJF, v prípade, ak sa jednotlivec alebo klub dopustí závažného disciplinárneho prie-stupku alebo si opakovane neplní po-vinnosti upravené v Stanovách SJF alebo koná v rozpore s platnými zákonmi SR. Rozhodnutie o vylúčení člena SJF prijíma Rada SJF dvojtretinovou väčšiniou hlasov prítomných členov Rady SJF. Rozhodnutie o vylúčení sa vylúčenému oznamuje pí-somne. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať odvolanie na najvyšší orgán – VZ SJF v lehote do 15 dní.

 

 

 

 

Článok V.

Práva a povinnosti členov

 

 

 

 

 

 1. Členovia SJF majú právo, najmä:

 

 1. podielať sa spôsobom uvedeným v týchto stanovách na činnosti SJF,

 2. člen organizovaný v klube má právo zúčastňovať sa na pretekoch, súťaži v súlade s pravidlami, smernicami a ich schválenými rozpismi,

 3. zúčastňovať sa prostredníctvom svo-jich delegátov na VZ SJF v zmy-sle článku VIII Stanov SJF,

 4. navrhovať svojich zástupcov do orgánov SJF,

 5. zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov, odborných, pomocných a po-radných komisií,

 6. voliť do všetkých orgánov SJF spô-sobom uvedeným v týchto stanovách,

 7. po dosiahnuti veku 18 rokov môžu byť volení do orgánov SJF, ak neupravujú tieto Stanovy inak,

 8. uplatňovať priamo alebo prostred-níctvom právnickej osoby, ktorá je členom SJF, svoje návrhy, námety, vyjadrovať stanoviská, upozorňovať na chyby a nedostatky v činnosti SJF,

 9. byť informovaní o činnosti SJF,

 10. podielať sa na aktivitách a akciách uskutočnených SJF a na využívaní finančných a materiálnych prostried-koch SJF v súlade so zákonom a roz-hodnutiami príslušných orgánov SJF,

 11. má právo navrhovať VZ čestného člena SJF.

 

 

 

 

  1. Členovia SJF majú najmä nasledovné povinnosti:

 

 1. dodržiavať stanovy SJF, uznesenia VZ SJF, Rady SJF, disciplinárnej komisie SJF, prípadne ďalších orgánov SJF, pokiaľ to vyplýva z vnútorných pred-pisov SJF vrátane pravidiel jazdeckého športu, vzťahujúcich sa k danej disci-plíne a veterinárnych pravidiel,

 2. konať tak, aby nebolo poškodené do-bré meno SJF,

 3. riadne a včas uhradiť členský príspe-vok a licenčné poplatky určené prí-slušným orgánom SJF,

 4. vierohodne viesť evidenciu členov SJF, ktorých členstvo v SJF je závislé na podmienkach uvedených v usta-novení článku V týchto stanov a odo-vzdávať ich v stanovenom termíne na SJF,

 5. bezodkladne oznamovať na SJF zmeny osobných údajov členov, ktoré sú predmetom evidencie registrovaných členov,

 6. správať sa v súlade s etickými a špor-tovými normami,

 7. ochraňovať a zvelaďovať majetok SJF,

 8. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci.

 

 

 

Článok VI.

Symboly SJF

 

 

 

 

 1. Symbolmi SJF sú znak SJF a zástava SJF.

 

 

 

 

 1. Vlajka a zástava SJF je biela so znakom SJF umiestneným uprostred.

 

 

 

 

 1. Symbolika SJF sa používa na pečiatke, hla-vičkovom papieri, tlačivách a materiáloch SJF, propagačných materiáloch SJF a na reprezentačnom oblečení. Ďalšie pod-mienky a spôsob používania symbolov SJF stanoví Rada SJF vnútorným predpisom SJF.

 

 

 

 

Článok VII.

Orgány SJF

 

 

 

 

  1. Orgánmi Slovenskej jazdeckej federácie sú:

 

   1. Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ SJF“),

   2. Rada SJF,

 

 

   1. Kontrolná komisia SJF (ďalej len „KK“).

 

 

 

 

 1. Orgány SJF na oblastnej úrovni sú:

 

   1. Valné zhromaždenie oblasti SJF (ďalej len „VZ oblasti SJF),

   2. Päť členná rada oblasti SJF,

   3. Kontrolná komisia oblasti SJF.

 

 

 

 

Článok VIII.

VZ SJF

 

 

 

 

 1. Najvyšším orgánom SJF je VZ SJF. Zvolá-va ho Rada SJF raz za 4 roky.

 

 

 

 

 1. Mimoriadne VZ SJF je zvolané Radou SJF na základe písomnej žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov SJF, alebo klubov registrovaných k  28. februáru kalendárneho roku. Mimoriadne VZ SJF je zvolané do 3 mesiacov. Pokiaľ mimoriadne VZ nebolo zvolané Radou SJF, oprávnený zvolať ho je predseda SJF.

 

 1.  

 

 

 1. VZ SJF je zvolané písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej tridsať dní pred dňom konania VZ. V pozvánke musí byť uvede-né miesto, čas  a program rokovania VZ. Súčasne musí byť pozvánka zverejnená na oficiálnej webovej stránke SJF.

 

 

 

 

 1. VZ sa skladá z delegátov klubov. Právo vyslať na VZ SJF ďalších členov s hlasom rozhodujúcim má klub na základe počtu a kvality športovcov, počtu aktívnych rozhodcov a počtu aktívnych členov podľa nasledujúcich kritérií:

 

    1. 1 člena za každých 5 športovcov a aktívnych rozhodcov,

    2. ďalšieho 1 člena za každých 30 aktívnych členov klubu, ktori sú členmi SJF.

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1. VZ SJF má nasledovné právomoci:

 

   1. schvaľuje Stanovy SJF a ich zmeny, doplnenia,

   2. rozhoduje o vzniku a zániku SJF,

   3. rozhoduje o zmene názvu SJF,

   4. rozhoduje o podobe symbolov SJF,

   5. rozhoduje o vstupe a ukončení člen-stva SJF vo FEI, v EEF, SOV a v  ďalších organizáciách a združeniach,

   6. rozhoduje o vzniku alebo zániku oblas-tí SJF,

   7. schvaľuje správy predsedu SJF za uplynulé odbobie  činnosti Rady SJF,

   8. schvaľuje správy kK,

   9. zriaďuje stále odborné komisie Rady SJF,

   10. volí a odvoláva predsedu SJF,

   11. volí a odvoláva 1. Podpredsedu,

   12. volí a odvoláva predsedu KK,

   13. volí a odvoláva predsedov komisií Rady SJF,

   14. udeľuje titul čestný člen SJF,

   15. udeľuje titul čestného prezidenta SJF,

   16. schvaľuje počet územných oblasti SJF na Slovensku,

   17. rozhoduje o zrušení SJF a jej vstupu do likvidácie, vymenúva, odvoláva likvidátora, určuje výšku jeho odmeny, schvaľuje rozdelenie likvidačného zostatku,

   18. volí a odvoláva členov Rady SJF,

 

   1. schvaľuje rokovací a volebný poriadok SJF.

 

 

 

 

 1. VZ je uznášaniaschopné, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina opráv-nených delegátov. V prípade, ak nebude VZ uznášaniaschopné do 45 minút po jeho stanovenom začiatku, uskutoční sa do 15 minút náhradné VZ SJF, ktoré bude uznášaniaschopné bez ohľadu na počet zúčastnených delegátov. Predmetom roko-vania náhradného VZ bude nezmenený program rokovania, avšak počas náhrad-ného rokovania VZ sa nemôže rozhodovať o zmene stanov a zániku SJF. Rozhodnutia sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.

 

 

 

 

 1. VZ SJF sa riadi rokovacím poriadkom a volebným poriadkom.

 

 

 

 

 1. Funkcia volených orgánov SJF je nezlučiteľná s funkciou generálneho sekretára SJF, ak tento nebude volený.

 

 

 

 

Článok IX.

Rada SJF

 

 

 

 

 1. Rada SJF je výkonným orgánom SJF, ktorá riadi činnosť SJF v období medzi zasad-nutiami VZ SJF. Za svoju činnosť zodpo-vedá VZ SJF.

 

 

 

 

 1. Funkčné obdobie Rady SJF je 4 ročné, začína plynúť dňom zvolenia na VZ SJF a končí dňom zvolenia novej Rady.

 

 

 

 1.  

 

 1. Rada SJF je zložená z predsedu SJF, čestného predsedu SJF, predsedov komisií Rady SJF, predsedov oblasti SJF a 1. Podpredsedu SJF.

 

 

 

 

 1. Odborné komisie Rady SJF sú nasledovné:

 

 1. organizačná,

 2. hospodársko-marketingová,

 3. veterinárna a zdravotná,

 4. disciplinárna,

 5. vzdelávacia a rozhodcovská,

 6. drezúrna,

 7. skoková,

 8. voltížna,

 9. všestrannej spôsobilosti,

 10. vytrvalostného jazdenia,

 11. reiningu / westernu

 12. záprahová.

 

 

 

 

 1. Radu SJF zvoláva prezident SJF mini-málne 5 krát ročne. Prezident zvolá Radu SJF aj nanávrh 2/3 členov Rady alebo na návrh KK SJF.

 

 

 

 

 1. Rada SJF je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma nadpo-lovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SJF, v jeho neprítomnosti hlas 1. podpredsedu a v prípade jeho neprítomnosti hlas predsedajúceho.

 

 

 

 

 1. Rada SJF má nasledovné právomoci:

 

 1. rozhoduje o všetkých otázkach a ve-ciach, ktoré jej delegovalo VZ SJF alebo o veciach, ktoré si nevyhradilo na rozhodovanie VZ SJF alebo ktoré VZ SJF nevyhradilo na rozhodovanie inému orgánu SJF, resp. rozhoduje o ďalších veciach, ktoré sú uvedené v týchto stanovách SJF,

 2. zvoláva VZ, navrhuje jeho program, predkladá VZ SJF návrh uznesenia a návrh kandidátov na predsedu SJF a členov Rady SJF, predsedu KK a čle-nov KK,

 3. schvaľuje vlastný plán práce a kontro-ľuje jeho plnenie,

 4. zriaďuje dočasné odborné komisie a riadi činnosť stálych a dočasných odborných komisí,

 5. určuje podmienky členstva v SJF a  výšku poplatkov v SJF,

 6. na návrh organizačnej komisie rozho-duje o schválení prihlášky nových klubov za riadneho člena,

 7. ruší členstvo v SJF klubom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa týchto stanov,

 8. schvaľuje a vydáva pravidlá, vnútorné smernice, vykonávacie predpisy, sprá-vy SJF, pokyny a informačné mate-riály a periodiká pre zvýšenie aktivít a informovanosti svojich členov,

 9. schvaľuje ročný rozpočet SJF a správu o hospodárení SJF,

 10. schvaľuje usporiadanie medzinárod-ných pretekov na území Slovenskej republiky,

 11. schvaľuje kandidátov do medziná-rodných komisií, kandátov na medzi-národných rozhodcov a ďalších odborníkov,

 12. schvaľuje a vydáva športový kalendár SJF na príslušný kalendárny rok,

 13. schvaľuje širšiu reprezentáciu, schva-ľuje nomináciu delegácií na jednotlivé podujatia, na ktoré vysiela repre-zentantov, ako sú OH, MS, ME, SP, PN všetkých vekových kategórií a disciplín,

 14. udržiava a rozvíja medzinárodné vzťa-hy,

 15. schvaľuje delegátov na Kongresy FEI, EEF,

 16. stanovuje stupeň zmocnenia jedno-tlivých členov pri jednaniach s inými organizáciami,

 17. v prípade, ak dôjde k odstúpeniu člena Rady SJF, nového člena menuje Rada SJF,

 18. v prípade, ak dôjde k odstúpeniu člena odbornej komisie Rady SJF, menuje na jeho funkciu na návrh predsedu komi-sie nového člena,

 19. zverejňuje oficiálne informácie a mate-riály SJF pre médiá a nadriadené orgá-ny,

 20. schvaľuje udelenie ocenení a uznaní za zásluhy o rozvoj jazdeckého športu v súlade so smernicou SJF,

 21. zabezpečuje princíp transparentnosti informácií publikovaním informácií prostredníctvom  internetovej stránky, ak nerozhodne inak,

 22. rozhoduje o vśetkých presunoch, pre-vodoch, nadobúdaní a zbavovaní sa hnuteľného majetku,

 

 

 

 1. rozhoduje o ekonomickej činnosti SJF v otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené iným orgánom,

 2. rozhoduje o finančných prostriedkoch a majetku nad rámec schválehého rozpočtu bežného roku.

 

 

 

 

 

Článok X.

Štatutárne orgány

 

 

 

 

 1. Štatutárnymi zástupcami SJF je predseda SJF, 1.podpredseda SJF. Sú oprávnení konať v mene SJF v rozmedzí a spôsobmi, ktoré sú dané týmito stanovami, vnútor-nými predpismi SJF a rozhodnutiami Rady SJF.

 

 1.  

 

 

 

 1. Funkčné obdobie prezidenta SJF je 4 ročné a začína plynúť dňom zvolenia a končí dňom zvolenia nového prezidenta SJF.

 

Predseda SJF:

 

 1. je zodpovedný za vedenie, kontrolu a celkovú činnosť SJF,

 2. riadi činnosť Rady SJF,

 3. zvoláva a vedie zasadnutia VZ SJF do zvolenia predsedajúceho,

 

 1. zvoláva rokovania Rady SJF a riadi jeho činnosť,

 2. na návrh Rady SJF vymenováva a odvoláva generálneho sekretára SJF,

 3. spravidla zastupuje SJF vo vyšších združeniach a v medzinárodných orga-nizáciách, ktorého je SJF členom,

 4. v prípade potreby ustanovuje dočasné komisie a pracovné skupiny SJF,

do 30.11. predkladá návrh rozpočtu na nasledujúci rok.

 

 

 1.  

 

 1. V čase neprítomnosti presedu SJF, zastu-puje ho 1.podpredseda SJF a plní preziden-tom SJF určené úlohy.

 

 1.  

 

 

 1. 1. podpredseda SJF je volený VZ SJF nadpolovičnou väčšinou delegátov VZ.

 

 

 

 

 1. Za SJF podpisuje písomnosti prezident SJF. V čase jeho neprítomnosti alebo v prípa-doch určeným prezidentom SJF podpisuje písomnosti 1. podpredseda Predseda SJF koná samostatne a v mene SJF.

 

 

 

 

Článok XI.

Odborné komisie Rady SJF

 

 

 

 

 1. Náplň činnosti jednotlivých odborných komisií je upravená v organizačnom poriadku SJF.

 

 

 

 1. Členov každej odbornej komisie Rady SJF volí VZ oblastí.

 

 

 

Článok XII.

Sekretariát SJF

 

 

 

 

 1. Sekretariát SJF (ďalej len „sekretariát“) je výkonným orgánom SJF, ktorý zabezpe-čuje administratívnu a ekonomickú agendu, styk s členmi a orgánmi SJF, styk s prí-slušnými organizáciami a združeniami pôsobiacimi na území Slovenskej republi-ky, medzinárodný styk a vytvára a zabez-pečuje organizačné podmienky pre činnosť orgánov SJF. Plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z uznesení Rady SJF.

 

 1.  

 

 

 1. Sekretariát riadi a za jeho činnosť zodpo-vedá generálny sekretár SJF. Zamestnanci sekretariátu sú priamo podriadení generál-nemu sekretarovi SJF.

 

 

 

 

 1. Zloženie sekretariátu, pracovnú náplň zamestnancov sekretariátu a kompetencie sekretariátu schvaľuje Rada SJF na návrh generálneho sekretára SJF a za podmienok uvedených v týchto stanovách.

 

 

 

 

 

 1. Generálny sekretár podlieha po pracovno-právnej stránke prezidentovi SJF. Generál-ny sekretár podpisuje za SJF písomnosti patriace do jeho pôsobnosti vymedzené prezidentom SJF, týmito stanovami, prípad-ne inými vnútornými predpismi.

 

 

 

 

 

 1. Generálny sekretár SJF a zamestnanci nemôžu byť volení VZ do orgánov SJF, nemôžu byť členmi komisií Rady SJF, ak tieto stanovy neupravujú tieto vzťahy inak.

 

 

 

 

 1. Práva, povinnosti a činnosť sekretariátu sú úpravené vnútornými predpismi SJF a štatútom sekretariátu SJF.

 

 

 

 

Článok XIII.

Kontrolná komisia SJF

 

 

 

 

  1. Kontrolná komisia SJF (ďalej len „KK SJF“) je nezávislý kontrolný orgán, ktorá za svoju činnosť zodpovedá VZ SJF. Predsedu a členov KK SJF volí VZ a to tak, aby každá oblasť SJF mala jedného člena. Funkčné obdobie KK SJF je 4 ročné, začína plynúť dňom zvolenia VZ SJF a končí dňom zvolenia novej KK SJF. Člen komisie nemôže byť členom Rady SJF a členom komisie Rady SJF.

 

 

 

 

 1. KK SJF je uznášaniaschopná, ak sú prítomní na jej rokovaní najmenej traja členovia KK SJF. KK SJF rozhoduje hlasovaním, vydáva rozhodnutia formou uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebnánadpolovičná väčšina, v prípade nerozhodného hlasovania rozhoduje hla predsedu.

 

 

 

 

 1. Činnosť KK SJF riadi predseda, ktorý podáva správu o svojej činnosti VZ SJF. Predseda komisie je prítomný na rokovaniach Rady SJF. V prípade, ak sa rokovania nemôže zúčastniť, pošle ním povereného člena KK SJF, o čom vopred upovedomí predsedu SJF.

 

 

 

 

 1. Kontrolná komisia, najmä:

 

 1. dozerá na dodržiavanie stanov SJF a vnútorných predpisov SJF,

 2. kontroluje plnenie uznesení VZ SJF, Rady SJF, komisií Rady SJF a oblastí SJF,

 3. kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami SJF podľa vypracovaného plánu práce,

 4. kontroluje hospodárenie oblastí SJF s finančnými prostriedkami a materiá-lom, ktoré na ich činnosť poskytla SJF,

 5. je oprávnená vykonávať v kluboch kontrolu čerpania pridelených finanč-ných prostriedkov od SJF,

 6. vyjadruje sa k sťažnostiam a pripo-mienkam, ktoré sú jej adresované,

 7. písomne upozorňuje predsedu SJF na zistené nedostatky a ten je povinný zabezpečiť nápravu.

 

 

 

 

Článok XIV.

Oblasti SJF

 

 

 

 

 1. Na zabezpečenie rozvoja jazdeckého športu, najmä s dôrazom na výchovu detí a mládeže SJF zriaďuje nasledovné oblasti:

 

 1. bratislavská oblasť, zahrňujúca územný celok Bratislava,

 2. západoslovenská oblasť, zahrňujú-ca územné celky Trnava, Nitra a Trenčín,

 3. stredoslovenská oblasť, zahrňujúca územné celky Žilina a Banská Bystrica,

 4. východoslovenská oblasť, zahrňu-júca územné celky Košice a Prešov.

 

 

 

 1.  

 

 1. Činnosť oblasti SJF nesmie byť v rozpore so stanovami SJF. V prípade, že oblasť SJF má vlastné stanovy, je povinná do 12 mesiacov od účinnosti Stanov SJF upraviť svoje stanovy tak, aby neodporovali ustanoveniam týchto stanov a aby z nich vyplývala povinnosť riadiť sa týmito stanovami.

 

 

 

 

 

Valné zhromaždenie oblasti SJF

(ďalej len „VZ oblasti SJF“)

 

 

 

 

 

 1. Najvyšším orgánom oblasti je VZ oblasti SJF. Do pôsobnosti VZ oblasti SJF patrí:

 

 1. zvoliť a odvolať predsedu príslušnej oblasti SJF,

 2. zvoliť a odvolať predsedu kontrolnej komisie príslušnej oblasti SJF, tzv. kontrolóra oblasti SJF,

 3. zvoliť a odvolať ďalších členov Rady oblasti SJF,

 4. navrhnúť kandidátov do všetkých orgánov SJF,

 5. prerokovanie správy o činnosti oblasti SJF a hospodárení oblasti od posled-ného VZ oblasti SJF.

 

 

 

 

 1. VZ oblasti SJF zvoláva Rada oblasti SJF 1 krát za rok.

 1.  

 

 

 1. Rada oblasti SJF je povinná zvolať mimoriadne VZ oblasti SJF do 30 dní, ak o jehzvolanie požiada písomne najmenej 30 % členov oblasti SJF a nadpolovičná väčšina registrovaných jazdeckých klubov.

 1. Rada oblasti SJF je povinná zvolať mimoriadne VZ oblasti SJF do troch mesiacov od prijatia žiadosti členov oblastni SJF, ak o jeho zvolanie požiada písomne najmenej tretina oblasti SJF. Pre určenie počtu členov oblasti SJF podľa predchádzajúcej vety je rozhodný počet členov oblasti SJF k 28. februáru kalendárneho roka, v ktorom je žiadosť doručená rade oblasti SJF. V prípade, ak je žiadosť doručená rade oblasti SJF pred 28. februárom príslušného kalendárneho roka, je rozhodný počet členov oblasti SJF k 28. februáru predchádzajúceho roka. Pokiaľ mimoriadne VZ oblasti SJF nebolo zvolané Radou oblasti SJF, je oprávnený ho zvolať predseda oblasti SJF.

 

 1.  

 

 1.  

 

 1. Pozvánka na rokovanie VZ oblasti obsahuje miesto, dátum a hodinu začiatku konani VZ oblasti a program rokovania. Musí byť zverejnená na oficiálnych webových stránkach SJF najneskoršie 15 dní pred dňom konania VZ oblasti. Pozvánka musí byť v tejto lehote zaslaná (poštou, mailom) klubom registrovaným v SJF.

 

 

 

 

 1. Oblasť SJF je povinná na požiadanie poskytnúť SJF a jeho orgánom prehľad o spôsob hospodárenia s finančnými pro-striedkami a materiálom, ktorý SJF poskyt-la na jej činnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada oblasti SJF

 

 

 

 

 1. Rada oblasti SJF riadi činnosť na oblastnej úrovni a zabezpečuje činnosť v oblasti medzi zasadnutiami VZ. Radu oblasti tvorí predseda a 4 členovia zvolení VZ oblasti.

 

 

 

 

 1. Funkčné obdobie predsedu a členov Rady oblasti SJF je 4 ročné začína dňom zvolenia na VZ a končí dňom zvolenia nového predsedu a oblastnej Rady SJF.

 

 

 

 

 

 1. Do pôsobnosti Rady oblasti SJF patrí:

 

 1. plniť úlohy a rozhodnutia Valného zhromaždenia SJF, Rady SJF, kontrolnej komisie SJF a Valného zhromaždenia príslušnej oblasti SJF

 1.  

 2. schvaľovať rozpočet oblasti na prísluš-ný kalendárny rok a vyhodnocovať jeho plnenie,

 3. zostavovať oblastný kalendár,

 4. zabezpečovať a organizovať majstrov-stvá oblasti a stanovovať športovo-technické podmienky v súlade s pra-vidlami disciplín, organizovať iné pre-teky s dôrazom na kategóriu mládeže,

 5. organizované presadzovanie záujmov a potrieb členských subjektov a členov SJF z  danej oblasti voči samospráv-nym orgánom príslušnej oblasti (na úrovni kraja, miest a obcí),

 6. v otázkach rozvoja jazdeckého športu organizovane smerovať podnety Rade SJF a jej komisiám.

 

 

 

 1.  

 

 

 

Kontrolná komisia oblasti SJF

 

 

 

 

 1. Predseda kotrolnej komisie, resp. kotrolór oblasti SJF má právo zúčastňovať sa každého zasadnutia Rady oblasti SJF. Svoju činnosť vykonáva nezávisle. Kontroluje činnosť a hospodárenie oblasti, dodržiavanie stanov SJF a interných smerníc SJF a všeobecne záväzných predpisov a noriem. Podáva správu o činnosti VZ. O zistených nedo-statkoch písomne upozorňuje predsedu oblasti SJF. Predseda oblasti je povinný zabezpečiť nápravu zistenej situácie a  informovať predsedu SJF a predsedu KK SJF.

 

 

 

 

Článok XV.

Hospodárenie SJF

 

 

 

 

 

 1. Hopodárenie SJF sa riadi podľa schvále-ného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

 

 

 

 

 1. Návrh rozpočtu každoročne predkladá prezident SJF a schvaľuje ho Rada SJF.

 

 

 

 

 1. V rámci schváleného rozpočtu s finančný-mi prostriedkami disponuje prezident SJF, generálny sekretár, prípadne iná osoba poverená prezidentom SJF podľa smernice o hospodárení s majetkom SJF.

 

 

 

 

 1. Hospodárenie a účtovníctvo SJF sa riadi smernicou o hospodárení a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

 

 

 1. Zdroje majetku a príjmov SJF sú predovšet-kým:

 

 1. členské príspevky,

 2. licenčné poplatky,

 3. pokuty za disciplinárne previnenia,

 4. dary, dedičstvá, príspevky a granty od fyzických a právnických osôb, príjem za reklamnú a publikačnú činnosť,

 5. dotácie zo štátneho rozpočtu,

 6. príjmy z poskytovania služieb SJF, z podnikateľskej činnosti,  prenájmu majetku, predaja majetku a práv SJF,

 7. príjmy z vkladov, účtov, výnosy z cenných papierov,

 8. výnosy z účasti na podnikateľskej činnosti  a z marketingových aktivít,

 9. majetok získaný prevodmi od fyzic-kých a právnických osôb,

 10. iné príjmy.

 

 

 

 

 1. SJF môže zriadiť vlastnú obchodnú spoločnosť s majetkovou účasťou SJF. Predmetom jej činnosti bude najmä marketingová, obchodná, reklamná a pro-pagačná činnosť, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti so záujmami skvalitňovania a rozširovania činnosti SJF. Správu o čin-nosti a výsledkoch hospodárenia predkladá spoločnosť 1 krát ročne Rade SJF.

 

 

 

 

 

 

Článok XVI.

Zánik SJF

 

 

 

 

 1. Zániku SJF predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. O zániku SJF rozhoduje VZ SJF formou uznesenia, na prijatie ktorého sa vyžaduje súhlas naj-menej dvoch tretín všetkých delegátov. O návrhu na zánik SJF musia byť členovia informovaní najneskôr 60 dní pred konaním VZ SJF.

 

 

 

 1. K zrušeniu SJF bez likvidácie môže dôjsť zlúčením SJF s iným združením. Pri zlúčení prechádza majetok SJF na združenie, ktoré zlúčením vznikne.

 

 

 1.  

 

 

 1. K zrušeniu SJF s likvidáciou dochádza za podmienky, keď majetok SJF neprechádza na právneho nástupcu podľa odsedu 2 tohto článku. Na vykonanie likvidácie musí byť vymenovaný likvidátor, ktorého menovanie a výšku odmeny schvaľuje VZ SJF. Uznesenie musí obsahovať aj dátum vstupu SJF do likvidácie.

 

 

 

 

 1. Dňom vstupu SJF do likvidácie likvidátor preberá právomoci Rady SJF a iných orgánov SJF, týkajúce sa majetku a záväzkov SJF, vrátane oblasti SJF. Likvidátor SJF má právo vystupovať v mene SJF voči iným právnym subjektom.

 

 

 

 

 1. Dňom vstupu SJF do likvidácie zanikajú všetky oprávnenia štatutárnych orgánov vystupovať a konať v mene SJF. Taktiež zanikajú všetky oprávnenia predsedov oblastí SJF vystupovať a konať v mene oblasti SJF. Ostatné právomoci orgánov SJF nie sú vstupom SJF do likvidácie dotknuté.

 

 

 

 

 1. Likvidátor vykoná likvidáciu SJF podľa platných právnych predpisov. Po jej skončení zvolá mimoriadne VZ SJF a obo-známi ho s výsledkami.

 

 

 

 

 1. Likvidačný zostatok bude po skončení likvidácie SJF prevedený na právnickú osobu, ktorá preberie na seba záväzok, že tento majetok bude prevedený v prospech novej národnej jazdeckej federácie, ak by vznikla.

 

 

 

 

Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

 

 

 

 

 1. Tieto stanovy schválilo VZ SJF podľa článku VIII, odsek 6 dňa .................. .

 

 

 

 

 1. Vzťahy neupravené týmito stanova-mi, vnútornými predpismi a smernicami SJF sa riadia všeobecne záväznými práv-nymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 1. Výklad stanov je oprávnený podať Sekretariát SJF. Odvolacím orgánom je Rada SJF.

 

 

 

 

 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schvá-lenia VZ SJF a účinnnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra.

 

 

 

 

 1. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov strácajú účinnosť predchádzajúce stanovy SJF, účinné ku dňu registrácie týchto stanov.

 

 

 

 

Návrh Stanov SJF bol prerokovaný VV SJF VSO a schválený v tejto podobe. Každý člen SJF VSO má právo vyjadriť sa k predloženému návrhu prostredníctvom našej web stránky. Pripomienky k návrhu budú posúdené a v prípadoch hodných zreteľa budú do návrhu zapracované.

Povinnosti držiteľov koní v zmysle prípisu z Ministerstva pôdohospodárstva SR

Povinnosti držiteľov koní (vlastník stajne, kde sú kone držané a ktorý zároveň môže byť aj vlastníkom koní) v súvislosti s centrálnou evidenciou:

- Pokiaľ nemá zaregistrovanú farmu/chov/stajňu, musí podať žiadosť predpísaným tlačivom (príloha č. 2 vyhlášky č. 16/2012) na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat (Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) potvrdenú veterinárnym lekárom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,


- Viesť individuálny register v chove (v tlačenej alebo elektronickej podobe) s údajmi podľa § 2 ods. (4) vyhlášky č. 16/2012,


- Žriebätá resp. kone musí najneskôr do 14 dní po vydaní pasu ako aj dovezené kone prihlásiť do Centrálnej evidencie pre chov koní pri Národnom žrebčíne Topoľčianky, š. p. (CEK, Parková 13, 951 93 Topoľčianky) na predpísanom tlačive (príloha č. 3 vyhlášky) – tu nastane od 1.1.2013 zmena, nakoľko kompletnú agendu budú zastrešovať PS SR š. p. / CEHZ prostredníctvom detašovaného pracoviska v Topoľčiankach,


- Hlásiť zmeny vlastníka, premiestnenie koňa okrem premiestnenia pre účasť na chovateľskej udalosti, exhibícii alebo športovom podujatí, úhyn, utratenie, zabitie, stratu a kastráciu najneskôr do 14 po vykonaní zmeny do CEK.

 

Povinné označenie koní mikročipom od 1.1.2013

Podľa nových pravidiel FEI, platných od 1. januára 2013 musia byť kone, ktorým bude vystavený FEI pas,  FEI obal na pas alebo vykonaná prvá FEI registrácia, označené mikročipom. Netýka sa to koní, ktoré už sú zavedené v databáze FEI.

Mikročip musí spĺňať normy ISO 11784 a ISO 11785. Štandardné číslo mikročipu má 15 číslic, z ktorých prvé tri identifikujú krajinu a ostatné sú jedinečné a neopakovateľné. Označenie je založené na rádio-frekvenčnej identifikácii (RFID) zvierat. Mikročipový implantát jednoznačne identifikuje zviera až do jeho smrti.

Majitelia koní, ktorí budú chcieť od 1.1.2013 zaevidovať kone na FEI, musia najprv zabezpečiť, aby kone boli označené mikročipom.

List V. Chovana

Vážení členovia,
dovoľujem si Vám oznámiť, že mojimi právnymi zástupcami bola podaná Žaloba na určenie neplatnosti rozhodnutí IX. Valného zhromaždenia
Slovenskej jazdeckej federácie (občianske združenie) spolu s návrhom na pozastavenie výkonu napádaných rozhodnutí. Zároveň bolo podané
aj trestné oznámenie v príslušnej veci.
V priebehu nasledujúcich 10 až 14 dní budeme vedieť stanovisko súdu, na základe ktorého sa určí ďalšia postupnosť krokov.

Dňa 16.11.2013 sa konalo v Lučenci IX. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej aj ako „Valné zhromaždenie“ alebo „VZ“), na ktorom boli prijaté viaceré rozhodnutia v zmysle Zápisnice z IX. Valného zhromaždenia SJF zo dňa 16.11.2013 (ďalej aj ako „zápisnica“).
Vzhľadom na priebeh Valného zhromaždenia som sa rozhodol upovedomiť touto cestou pokiaľ možno čo najširší okruh potenciálnych adresátov, ako Valné zhromaždenie v skutočnosti prebiehalo a aké dôsledky uvedený priebeh VZ má a bude mať.
Na Valnom zhromaždení sa z celkového počtu 249 oprávnených registrovaných členských subjektov disponujúcich 533 hlasmi zúčastnilo 142 subjektov prostredníctvom delegátov disponujúcich 352 hlasmi. Počas konania Valného zhromaždenia však toto opustilo také množstvo delegátov, že Valné zhromaždenie sa stalo uznášania neschopným. Na Valnom zhromaždení bez akéhokoľvek exaktného počítania zostalo jasne také malé množstvo delegátov s takým malým počtom mandátov, ktorý bol bez akýchkoľvek ďalších pochybností objektívne celkom určite menší ako 50% všetkých mandátov, čoho svedkami boli mnohí členovia, resp. mandáti VZ. Valné zhromaždenie sa tak vzhľadom na vyššie uvedené stalo neschopným uznášania sa, a teda aj nespôsobilým na prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí.
Adresátom tohto oznámenia dávam do pozornosti, že podstatná, približne 75% časť obsahu zápisnice z IX. Valného zhromaždenia sa nezakladá na pravde, je vymyslená a nie je v súlade so skutočnosťou a reálnym priebehom Valného zhromaždenia.
Napriek vyššie uvedenému však určití členovia SJF úmyselne nerešpektovali stav uznášania neschopnosti VZ a napriek tomu pokračovali v konaní VZ, výsledkom čoho bolo úmyselné prijatie viacerých neplatných, so stanovami nesúladných rozhodnutí VZ v zmysle zápisnice, vrátane zásadného rozhodnutia o zmene stanov SJF.
Vyššie uvedeným spôsobom neplatne prijaté rozhodnutie o zmene stanov SJF bolo následne na základe Oznámenia o zmene stanov občianskeho združenia zo dňa 18.11.2013 „vzaté na vedomie“ Ministerstvom vnútra SR, nakoľko MV SR má ako registračný orgán za podmienok uvedených v ust. § 11 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov povinnosť zmenu stanov zobrať na vedomie, pričom prípadnú nezákonnosť rozhodnutí združenia alebo ich rozpornosť so stanovami možno namietať len v konaní pred súdom v zmysle ust. § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Ministerstvo vnútra SR tak nemalo inú možnosť ako na jedno vyhotovenie stanov vyznačiť, že „berie zmenu na vedomie“ a toto následne zaslať SJF.
V zmysle vyššie uvedeného bola dňa 29.11.2013 na Okresnom súde Bratislava III podaná Žaloba na určenie neplatnosti rozhodnutí IX. Valného zhromaždenia Slovenskej jazdeckej federácie spolu s návrhom na pozastavenie výkonu napádaných rozhodnutí, ktorú OS BA III zaregistroval pod sp.zn. 11C/236/2013.
Súd tak po vykonaní dôkazov posúdi, či rozhodnutia prijaté na IX. Valnom zhromaždení sú neplatné, alebo nie, a ak dôjde k záveru, že neplatné sú, stanú sa napadnuté rozhodnutia neplatnými od počiatku, t.j. bude sa na ne hľadieť, ako keby nikdy neexistovali, vrátane rozhodnutia o zmene stanov SJF.
V tejto súvislosti považujem za vhodné poukázať na mimoriadne závažnú a zásadnú skutočnosť, že zrejme došlo k falšovaniu viacerých podpisov, a to zjavne na Oznámení o zmene stanov občianskeho združenia zo dňa 18.11.2013 zaslaného na MV SR a pravdepodobne aj na iných s vecou súvisiacich dokumentoch. Uvedené bude predmetom dokazovania na súde, ak súd usúdi, že takéto dokazovanie je vôbec potrebné.
V súvislosti s vyššie uvedeným bolo vo veci taktiež podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona.
Žiaľ, napriek uvedenému sa rozhodnutia prijaté na IX. Valnom zhromaždení považujú za platné, a to až do momentu, kedy súd rozhodne o ich neplatnosti. Rovnako sa za účinné považuje nové znenie stanov, a to dokonca dňom prijatia rozhodnutia o ich zmene. Avšak vzhľadom na vyššie uvedené prebiehajúce súdne konanie týmto vyzývam všetkých adresátov tohto oznámenia, aby sa zdržali konania na základe napadnutých rozhodnutí prijatých na IX. Valnom zhromaždení, predovšetkým konania na základe nových stanov prijatých týmito napádanými rozhodnutiami, a to až do momentu rozhodnutia súdu o tom, či predmetné napadnuté rozhodnutia prijaté na IX. Valnom zhromaždení sú neplatné, alebo nie, prípadne do predbežného pozastavenia ich výkonu súdom.
 
V Bratislave dňa 03.12.2013 Ing. Vladimír Chovan, predseda SJF