Nová stránka východoslovenskej oblasti - https://www.vso-sjf.sk/

___________________________________________________________________________

POZVÁNKA

Dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie predsedov klubov a členov VSO, ktoré sa uskutoční v nedeľu  20.11.2016 v priestoroch Reštaurácie BOWLING pri Trati – Prešov o 15:00 hodine.

Predpokladané a navrhované témy:

a/informácia o situácii v SJF

b/fungovanie VSO,

c/menovanie garantov za jednotlivé jazdecké disciplíny vo VSO

d/skokový pohár- úprava vyhodnocovania pre rok 2017

e/najúspešnejší jazdec -princíp vyhodnocovania pre rok 2017

f/základné princípy rozdelenia financií VSO

g/zimné sústredenia

h/plán činnosti pre rok 2017,  majstrovské súťaže 2017 

i/kalendár pretekov pre rok 2017

j/ rôzne 


Vzhľadom k navrhovaným témam je účasť zástupcov z klubov VSO dôležitá .


 

Janka Rindošová – predseda SJF - VSO

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

OZNAM

 

Usporiadateľ  jazdeckých pretekov „6. ročník Prešovské parkúrové preteky MERCEDES-BENZ“ posúva uzávierku prihlášok  do 15.9.2016 do 20.00 hod. 

 

___________________________________________________________________________________________

OZNAM

JFOPK organizátor pretekov 8. ročník POHÁR SLOVAK JUMPING ACADEMY PREŠOV oznamuje  zmenu v rozpise pretekov konaných dňa 10.-11.9.2016 vo Finticiach. Zmeny sa týkajú ZM súťaží čísla 2 a 8, ktoré zároveň budú otvorené  aj ako  HOBBY súťaže,  hodnotené podľa pravidiel smernice N8 všeobecných pravidiel SJF.

                                                                                                   Organizačný výbor JFOPK

_______________________________________________________________________________

OZNAM

Vyhodnotenie Východoslovenského skokového pohára seniorov 2016  bude prebiehať počas Prešovských Parkúrových pretekov Mercedes Benz konaných dňa 17-18.9.2016. Jazdcom sa do výsledku zarátajú aj obe súťaže stupňa S (tj.súťaž č.3 a č. 6). Vyhodnotenie prebehne v nedeľu po ukončení súťaže stupňa S (číslo šesť) pri slávnostnej dekorácii.

______________________________________________________________________________________________________

OZNAM
  Organizátor pretekov "6. rocník Prešovské parkurové preteky MERCEDES-BENZ" upozorňuje na zmeny v  rozpise.  Zmeny sú v súťažiach číslo 1 a 4 kde môžu jazdci štartovať bez obmedzenia veku jazdca alebo koňa.

_______________________________________________________________________________________________________________

OZNAM

JK Slávia Spišská Nová Ves oznamuje, že rozširuje rozpis jazdeckých pretekov konaných v Spišskej Novej Vsi 28.08.2016 o Hobby súťaž.

Začiatok súťaže: 10:00

Čl. pravidiel - 238.1.4

Štartovné: 8

Ceny: vecné

Hobby súťaž bude podľa pravidiel smernice N8 všeobecných pravidiel SJF.

Organizačný výbor JK Slávia

_________________________________________________________________________________________________

Skúšky základného výcviku

Organizátor: JK JR oz.
Termín : 29.8.2016

Časový harmonogram:

9:00 – 10:00 hod. organizačné pokyny, opracovanie koní
10:00 – 12:00 hod. praktická časť
12:00 - 13:00 hod. teoretická časť
13:30 hod. vyhodnotenie

Miesto konania: Kanaš

Rozhodcovský zbor : Ján Kuchár, Zuzana Horváthová, Janka Rindošová

Poplatok: 30€
Prihlášky : equispol@centrum.sk

Informácie: 0918 818 610

Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok základného výcviku jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu nie starší ako 6 mesiacov. 

V prípade nenaplnenia minimálneho počtu prihlásených sa skúšky neuskutočnia.

Schválil : Janka Rindošová vr., Miloš Kravec vr

_________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O USPORIADANIE SKÚŠOK ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA

 

Žiadosť o organizovanie SZVJ je žiadateľ (klub) povinný zaslať na schválenie predsedovi oblasti. Po samotnom odsúhlasení predsedom oblasti (Janka Rindošová, equispol@centrum.sk ,0918 818 610) bude rozpis odoslaný (zabezpečí predseda) p. Kravcovi. 

SZVJ VSO - Skúšky základného výcviku jazdcov VSO –  Janka Rindošová (za oblasť) a Miloš Kravec (samotný rozpis a pridelenie rozhodcov)

Pripomíname, že SZVJ organizuje príslušná jazdecká oblasť SJF, kde je potrebné adresovať aj prihlášku/žiadosť . Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom jazdeckej oblasti, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

 

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vysvetlenie situácie k zrušeniu skúšok ZVJ v Kanaši , ktoré chcel organizovať JK Reitgroup Pribula Prešov. Oznam o konaní bol zverejnený dňa 8.8.2016 na hlavnej stránke SJF. Tieto skúšky neboli schválené príslušnou jazdeckou oblasťou tak, ako káže smernica o konaní SZVJ. Pri dodržaní pravidiel a smerníc oblať nebude proti konaniu skúšok .

 

>>> Slovenská jazdecká federácia – východoslovenská jazdecká oblasť

 

JK Reitgroup Pribula

Jarková 43

Prešov

 

 

Vec : Upozornenie <<<

_________________________________________________________________

Predseda SJF Ing. Vladimír Chovan  

Člen predsedníctva SJF Ing. Jaroslav Ivan Stredoslovenská jazdecká oblasť

Člen predsedníctva SJF Janka Rindošová Východoslovenská jazdecká oblasť

Člen predsedníctva SJF Marián Štangel zástupca za športovcov SJF

Člen predsedníctva SJF Ing. Marek Horváth zástupca z členov SJF

 

Stanovy SJF

__________________________________________________________________________________________________

  Meno Telefón Email
Predseda oblasti Janka Rindošová 0918 818 610 equispol@centrum.sk
Disciplinárna komisia Ing. arch. Marek Gryglak   duelanomjrg@gmail.com
Kontrolná komisia MVDr. Vladimír Hura    

- poverená osoba:

- pre schvaľovanie rozpisov skokových súťaží Miloš Kravec kravec.m@gmail.com

- pre drezúrne súťaže - Michaela Horná michaela.horna@post.sk

- pre záprahy - Ladislav Hána

- pre vytrvalosť -  Vladimír Pažitný appaloosa67@hotmail.com

- pre voltíž - Paula Krauspe pavla.krauspe@voltiz.sk

- pre všestranosť - Zdeno Malík zdeno.malik@centrum.sk

____________________________________________________________________

OZNAM – ŠPORTOVÉ KOMISIE

Na základe uznesenia Predsedníctva SJF boli dočasným vedením (do riadneho menovania členov a predsedov) športových komisií poverení:

Skoková komisia – Robert Pál

Drezúrna komisia – Michaela Horná

Komisia všestrannej spôsobilosti – Karol Bugár

Komisia vytrvalosti – Vladimír Pažitný

Voltížna komisia – Pavla Krauspe

Záprahová komisia – Ladislav Hána

Oznam

Preteky " Cena Šariša XII ročník" sa z technických príčin nebudú konať v termíne 26.06.2016, ale nahrádny termín bude včas oznámený.

 

Oznam

Dobrý deň, organizačný výbor jazdeckých a záprahových pretekov Veľká Lomnica - čistička, ktoré boli nahlásené na 24.7.2016 rozhodol o zmene termínu konania na deň 31.7.2016.

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Skúšky základného výcviku

Organizátor: TJ Slávia UVLF v Košiciach
Termín : 7.5.2016

Časový harmonogram:

9:00 – 10:00 hod. organizačné pokyny, opracovanie koní
10:00 – 12:00 hod. praktická časť
12:00 - 13:00 hod. teoretická časť
13:30 hod. vyhodnotenie

Miesto konania: Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9, Košice

Poplatok: 30€
Prihlášky: info@slavia-kosice.sk

Informácie: 0905644686

V prípade nenaplnenia minimálneho počtu prihlásených sa skúšky neuskutočnia.

___________________________________________________________________________

 

VEĽKÝ KONSKÝ DEŇ
V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY
PREDAJNO - PROPAGAČNÉ TRHY

KDE: Jazdiareň Národného žrebčína
Topoľčianky

KEDY: SOBOTA - 16.04.2016 o 9,00 hod.

Široká ponuka koní na predaj ~ Jazdecké a chovateľské potreby ~
Krmivá pre kone ~ Prezentácia chovateľských združení a
odborných škôl so zameraním na chov koní a jazdectvo ~ Jazdecká
turistika, letné jazdecké tábory a kurzy

P R O G R A M   V E Ľ K É H O   K O N S K É H O   D Ň A :

09.00 hod. Otvorenie predajno-propagačných trhov.
                 Predvedenie predajných koní na ruke.
13.00 hod. Individuálna prehliadka koní v boxoch.
14.30 hod. Predvedenie predajných koní pod sedlom, v záprahu, vo voľnosti, v ťažkom ťahu.
18.00 hod. Ukončenie Veľkého konského dňa.

VSTUP ZDARMA! ~ PARKOVANIE A OBČERSTVENIE ZABEZPEČENÉ.

Bližšie informácie: Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Parková 13, 951 93 Topoľčianky,
E-mail: marketing@nztopolcianky.sk, www.nztopolcianky.sk, Telefón: 037/630 16 13, Fax: 037/630 16 11

Plagát >>>>

Na stiahnutie (rozpis) >>>>

___________________________________________________________________________________________________

Oznam

V dňoch od 15.02.16 do 19.02.16  sa v Stropkove  uskutoční  sústredenie  jazdcov aj koní pod  vedením  p. Kundráka a p. MVDr.  Cigána.

 

Trénovanie – gratis

Ustajnenie  koňa na noc a deň  -  5€

Prenájom  koňa  na  1 hod. výcviku – 5€

Prenájom  haly -  gratis

Ubytovanie  s raňajkami – obedom – večerou – 25€/osoba

 

Kontakt na prihlášku :

becher@stonline.sk

______________________________________________________________________

Vážení priaznivci drezúrneho jazdenia, jazdci, tréneri a rozhodcovia,

 

dovoľte, aby som Vás v mene drezúrnej komisie SJF pozval na tradičný drezúrny aktív, ktorý sa toho roku bude konať:

 

v sobotu dňa 20. FEBRUÁRA 2016 o 12:00 hod.

 

v zasadačke Národného žrebčína Topoľčianky

 

Parková 13, 951 93 Topoľčianky

 

Predbežný program:

 

1. Ocenenie najúspešnejších drezúrnych jazdcov a koní roka 2015

2. Informácie drezúrnej komisie

3. Rozpočet

4. Výsledkový servis

5. Drezúrne pravidlá 2016

6. Drezúrne úlohy

7. Predpísané uzdenie - národná úprava

8. DBT 2016

 

ako aj k ostatným, ktoré budú nastolené z pléna

 

 

K dispozícii bude občerstvenie (káva, čaj, minerálka). Obed si musí každý zabezpečiť sám.

 

V mene drezúrnej komisie

 

Doc. Dr. Ilja Vietor, PhD. 3. 2. 2016


__________________________________________________________________________

Oznam

Jazdecká spoločnosť Bechera v Stropkove organizuje v dňoch 6.7. februára 2016 autobusový zájazd do Ľublina (PL) na akciu CAVALIADA 2016 :

Cena dopravy – 15€/ osoba

Cena ubytovania – 15€/ osoba – noc

Cena vstupného na 2 dni – 20€ (táto cena môže byť nižšia v prípade väčšieho záujmu – t.z.v. GRUPY)

 

Kontakt: becher@stonline.sk

 

Uzávierka  prihlášok na zájazd Cavaliada 2016 v termíne od 06. do 07.022016 je k 28.01.2016.

Ďakujem za pochopenie.

________________________________________________________________________

UZNESENIE PREDSEDNÍCTVA SJF – Registračný poriadok 2016

Uznesenie P-SJF, prijaté hlasovaním per rollam v čase od 23.9. do 27.9.2015:
Predsedníctvo SJF schvaľuje Registračný poriadok SJF, platný od roku 2016.
Hlasovanie:

ZA 7 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo, Magál, Obšitníková

NEHLASOVAL 2 – Kubík, Gavorníková

 

Registračný poriadok platný od 1.1.2016: „odkaz na súbor“

Základné princípy a zmeny v Registračnom poriadku: „odkaz na súbor“

Vážení členovia SJF a priaznivci jazdeckej disciplíny všestranná spôsobilosť


    Na základe viacerých konzultácií a diskusií ohľadne propagácie jazdeckej disciplíny všestranná spôsobilosť (ktorú poznáte aj pod názvom všestrannosť, alebo military), jednak v Predsedníctve jazdeckej oblasti Banská Bystrica, ale aj medzi samotnými členmi SJF, sme sa rozhodli všestrannosť spropagovať a tým získať aj nových záujemcov o túto jazdeckú disciplínu.
    Prvým krokom je ukázať ako všestrannosť "funguje", čo všetko je jej súčasťou a ako to vlastne vyzerá "naživo". Na toto všetko však potrebujeme nájsť "zanietených" usporiadateľov pretekov, ktorí budú mať na to vhodné podmienky, keďže vieme, že táto najťažšia jazdecká disciplína je spojením drezúry, parkúru a terénnej jazdy (crosu). V minulosti sa takýchto pretekov konalo v našej oblasti aj niekoľko v roku – Lučenec – Fabianka, Pinciná a pod.
    Na základe obetavého prístupu majiteľov JK Ranč pod bukmi Látky, Vám môžeme s potešením oznámiť, že Vám budeme vedieť takéto preteky po dlhšej dobe "ukázať" a samozrejme sa ich budete môcť aj zúčastniť. A bude to symbolicky práve na mieste, kde vyrastal a začínal svoju jazdeckú kariéru náš rodák, najúspešnejší reprezentant SR v tejto disciplíne Patrik Eibner. Budete si môcť dokonca aj pohladiť jedného z jeho prvých koní AmerigoAhoj.

    Všetkých Vás srdečne pozývame na Látky, kde sa pod titulkom "Propagácia jazdeckej disciplíny Všestranná spôsobilosť, vyhľadanie a podpora nových talentov" takéto preteky dňa 27.9.2015 aj uskutočnia.

Rozpis, typy súťaží a všetky potrebné informácie >>>

Jaroslav Ivan – predseda predsedníctva JO B.Bystrica

Pozvánky na školenia

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

Pozvánka >>>

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov a aplikátorov

Pozvánka >>>

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Pozvánka >>>

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Pozvánka >>>

Spoločnosť MIKROP Slovensko s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať dňa 10. septembra 2015 v čase od 9,00 do 16,00 hod. na seminár organizovaný v spolupráci  so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Zväzom chovateľov koní na Slovensku, ktorý sa bude konať v priestoroch Agroinštitútu Nitra a je určený pre priateľov, chovateľov, majiteľov koní, odborných pracovníkov  a veterinárnych lekárov.

Pozvánka >>>

Návratka >>>

Zrušenie pretekov - preloženie termínu.

Organizačný výbor jazdeckých pretekov vo Veľkej Lomnici dňa 24.5.2015 rozhodol o ich zrušení z dôvodu nespôsobilosti terénu.
Zároveň rozhodol o ich preložení na nový termín a to 12.7.2015. K tomuto dátumu bude vydaný aj nový rozpis pretekov.

Uznesenia predsedníctva SJF (19.-23.3.2015)

Uznesenie predsedníctva SJF, prijaté hlasovaním per rollam v dňoch 19.-21.3.2015:

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie Majstrovstiev Slovenskej republiky 2015 v jednotlivých jazdeckých disciplínach nasledovne:

Záprahy – Topoľčianky – 29.-31.5.2015

Drezúra – Topoľčianky – 11.-12.7.2015

Skoky – Šamorín – 10.-12.7.2015

Hlasovanie:

ZA 6 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo, Gavorníková

PROTI 1 – Magál

ZMÄTOČNE 1 - Obšitníková

NEHLASOVAL 1 – Kubík  

 

Až počas hlasovania o mieste a termíne konania M-SR prišla informácia, že už začiatkom februára bola doručená žiadosť na sekretariát SJF o zmene termínu v prihláške na usporiadanie MSR v drezúre. Podľa vyjadrenia Janky Rindošovej – podpredsedu P-SJF, ide o ďalšiu hrubú chybu zo strany generálneho sekretára p. Poláka, ktorý tentokrát zaslal nesprávne termíny.

 

Uznesenie predsedníctva SJF, prijaté hlasovaním per rollam v dňoch 22.-23.3.2015:

Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania Majstrovstiev Slovenskej republiky 2015 v Topoľčiankach v jazdeckej disciplíne drezúra na 4.-5.7.2015.

Hlasovanie:

ZA 6 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo, Gavorníková

NEHLASOVALI 3 – Kubík, Obšitníková, Magál 

Oznam

Skúšky ZVJZ, ktoré sa mali konať dňa 14. 3. 2015 v jazdeckom areáli Parkúr Team Slavoj Prešov sú pre nedostatok záujemcov zrušené.

Skokové sústredenie s Patrikom Majherom bolo zrušené. Pre zabezpečenie sústredenia sme zohnali náhradného trénera, ktorým bude Vojtech Vida.

 

Skokové sústredenie s Vojtechom VIDOM, dlhoročným reprezentantom ČSJF a SJF v skokoch.


Pozývame Vás na skokové sústredenie s Vojtechom Vidom. Sústredenie sa bude konať v dňoch  24.-26.22015 v Stropkove(JS Bechera Stropkov).

Program

1 deň – úprava sedu jazdca a vplyv pomôcok jazdca na koňa

2 deň – práca na kavaletách a bariérach

3 deň-  skoková príprava

 Cena ustajnenia    - 5 Eur deň

Cena ubytovania   - 15 Eur noc

Cena stravného     - 15 Eur raňajky , obed ,večera

Cena za tréning     - 60 Eur (+ - v závislosti od počtu jazdcov)

Možnosť zapožičania koňa na tréning za úhradu  u p. Becheru.

Ustajnenie nutné nahlásiť  vopred najneskôr do 20.2.2015 u p. Becheru t.č 0903 900 469 .

Kontakt pre nahlásenie koní na tréning Bechera Jozef /0903900469/becher@stonline.sk

Sústredenie sa presúva z Prešova (Slavoj) do Stropkova kôli skvalitneniu sústredenia. (možnosť ustajnenia, ubytovania a stravy na  jednom mieste. V Prešove nebola možnosť ustajnenia koní).

Súčasťou tréningu bude aj denné posedenie s premietaním vídea a vzájomnou diskusiou s opravou chýb so šéf trénerom sústredenia a súčasnými trénermi za prítomnosti svojho jazdca v salóniku hotela Ondava ****(denne po večeri). Pri ukončení  sústredenia budú odovzdané účastníkom vlastné nahrávky jazdcov a koní na kľúč. (prázdny kľúč je potrebné priniesť)

OZNAM

Pozývame zástupcov klubov z oblastí Košice a Prešov na spoločné stretnutie ktoré sa uskutoční

v nedeľu 8.2.2015 v priestoroch Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach, Trieda KVP 9 o 14:00.

Predmetom stretnutia bude Predsedníctvom SJF predložený návrh Stanov SJF a VZ SJF.

Oznam pre skokových rozhodcov
 
Semináre skokových rozhodcov k zmenám v pravidlách sa budú konať 
 
v sobotu 31.1.2015 o 14:00 v Košiciach a
v piatok 6.2.2015 o 16:00 v Bratislave
 
Miesta konania budú upresnené

 

NÁVRH STANOV K ROKOVANIU VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 28.2.2015 V KOŠICIACH

Vážení členovia SJF.

Na ostatnom zasadnutí Predsedníctva SJF dňa 19.1.2015 sa nepodarilo schváliť návrh stanov, ktoré predložila časť „Komisie na prípravu stanov“. Keďže sa jedná o najdôležitejší dokument SJF a na tomto zasadnutí sa nemohli zúčastniť všetci členovia Predsedníctva SJF, prebehlo následne hlasovanie formou mailovej komunikácie – „per rollam“, kde sa mali možnosť k predloženému návrhu stanov vyjadriť a hlasovať všetci členovia P-SJF. Na základe uvedeného hlasovania, ktoré prebehlo v dňoch 20.-21.1.2015, Vám oznamujem, že:

Predsedníctvo SJF schválilo znenie stanov SJF (v prílohe), ktoré budú predložené delegátom VZ, ktoré sa bude konať dňa 28.2.2015 v Košiciach, ako návrh Predsedníctva SJF.

 

Hlasovanie:

ZA – 5: Janka Rindošová (JO PO), Jaroslav Ivan (JO BB), Ľubomír Kubiš (JO TT), Marek Horváth (JO KE), Marko Halo (JO NR)

PROTI – 2: Viera Obšitníková (JO BAmesto), Slavomír Magál (JO TN)

NEHLASOVALI – 2: Silvia Gavorníková (JO BA okolie), Milutín Kubík (JO ZA)

 

 

 

Janka Rindošová – podpredseda P-SJF

 

Stanovy - návrh na rokovanie VZ

Oznam

Účtovná uzávierka bude zverejnená po ukončení hospodárskeho roka 2014.

OZNAM

Medzinárodná jazdecká federácia postupne zavádza povinnosť jazdcov nahrať do svojho profilu aktuálnu fotografiu. V budúcnosti nebude možné bez takto aktualizovaného profilu prihlásenie na preteky.

 

Oznam>>>>

 

Dear National Federation Members,

Some FEI Events generate substantial media coverage and the need to provide easy access to athletes' portrait photos is important.

Athlete portrait photos will gradually become compulsory for FEI Events and this concept will start with the Western European League FEI World Cup™ Series 2014-2015 for both Jumping and Dressage.

The Longines FEI World Cup™ Jumping Event in Madrid, ESP (28.11.2014 – 30.11.2014) and the Reem Acra FEI World Cup™ Dressage Event in Stockholm, SWE (28.11.2014 – 30.11.2014) will be the first two events where athlete photos will be compulsory.

We already have many photos for athletes who competed at the Alltech FEI World Equestrian Games™ 2014 as well as in the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final 2014; all these photos are on the athlete’s biography page: https://fei.org/bios.                                                                                             &nbsp ;                                                              

To manage this requirement correctly we have added a function to the FEI Entry System, where it will be clear if the athlete has a photo or not; all athletes will need a photo to be able to make the entries definite.

(Example of FEI Entry System view of entries with or without an athlete portrait photo)

Attached you will find FEI Guidelines explaining how to upload an athlete’s portrait photo via the FEI Entry System and FEI Biographies.

If you have any questions regarding this new feature please do not hesitate to contact me.

Kind Regards,

FEI_VAR

Vyhlásenie podpredsedu SJF.

Vážení členovia SJF

V súčasnej zložitej situácií v SJF a v Predsedníctve SJF (ďalej len P-SJF) som bola dňa 10.10.2014 zvolená do funkcie podpredsedu P-SJF. Následne sa s účinnosťou od 11.10.2014 vzdal funkcie predsedu P-SJF p.Milutín Kubík. Týmto dňom som sa, ako podpredseda P-SJF, stala najvyšším predstaviteľom SJF, avšak bez akýchkoľvek vykonateľných právomocí, a to hlavne v dôsledku v súčasnosti platných stanov, ktoré boli prijaté na Valnom zhromaždení v Lučenci v novembri 2013, výsledky ktorého sú aj dnes predmetom súdneho sporu s p.Vladimírom Chovanom.

Napríklad podľa súčasných Stanov SJF Článku VIII. ods.1 - Valné zhromaždenie zvoláva P-SJF, avšak podľa Článku IX. ods.5 – P-SJF zvoláva predseda P-SJF – ktorého SJF však nemá. Alebo, hoci písomnosti podľa Článku IX. ods.10 - môže podpisovať aj podpredseda P-SJF spoločne s dvoma členmi P-SJF, podľa ods.11 – právne úkony týkajúce sa nakladania s majetkom SJF a s finančnými prostriedkami SJF ... je možné vykonať a podpísať až po ich predchádzajúcom schválení Predsedníctvom SJF.

Túto patovú situáciu, ktorá vznikla odstúpením p.Milutína Kubíka z funkcie predsedu P-SJF v kontexte s platnými stanovami SJF, ako aj prebiehajúcim súdnym sporom SJF s p.Vladimírom Chovanom, som pripravená s plnou vážnosťou urýchlene riešiť. Vyzývam preto všetkých členov Predsedníctva SJF, menovite pp.Vieru Obšitníkovú, Silviu Gavorníkovú, Slavomíra Magála, Ľubomíra Kubiša, Marka Hala, Milutína Kubíka, Jaroslava Ivana a Mareka Horvátha, aby sa v maximálnej možnej miere pokúsili o spoluprácu a to v záujme všetkých členov SJF. 

Vás, vážení členovia SJF, zároveň prosím o trpezlivosť a ústretovosť. 

Janka Rindošová - podpredseda P-SJF

Oznam

V termíne 12.-13.7. 2014 sa na ranči Cornu, JANOVÍK konal kurz KINESIOTAPING-u pre kone po prvý krát na Slovensku-metóda terapie kostrovosvalového a lymfatického systému s benefitmi pre celý organizmus. V ponuke 2 druhy certifikovaných kurzov (KT koní a KT koní a jazdcov). Kurzy viedol lektor Bc.Jan Moravec,Dis. z Prahy, kvalifikovaný v Nemecku. Sféry využitia: prevencia, šport, rehabilitácia, reedukácia,...

Kontakty na absolventov:

- MVDr. Miroslava Ciprichová, tel: 0907 988 236, mail: ciprichovam@gmail.com, oblasť Košice a okolie
- Gréta Matiová, tel: 0949 718 730, mail: gmatiova@gmail.com, oblasť Košice a okolie
- Kitty Juházsová, tel: 0908 366 674, mail: Kittti@azet.sk, oblasť Lučenec a okolie
- Stanislava Katriňáková, tel: 0949 753 741, mail: stanislava.katrinakova@gmail.com, oblasť Prešov a okolie
- Tatiana Pietilä, pôsobí vo Fínsku

Fotografie viď Fotogaléria

OZNAM

Oznamujeme jazdcom, že súťaže č.3 " L"  a č.4 " S" z jazdeckých pretekov konaných dňa 1.5.2014 v Michalovciach budú započítavané do Východoslovenského skokového pohára juniorov  a seniorov. Tým juniorom, ktorí budú štartovať aj v súťaži stupňa S  sa bude započítavať aj výsledok zo stupňa S.

Stanovisko predsedníctva SJF k zvolaniu VZ JO Trnava

 

Mgr. Lucia Kováčová kontrolórka JO Trnava a Katarína Czajliková podpredseda predsedníctva JO Trnava pozvánkou zo dňa 21.3.2014 (uverejnenou na webovej stránke JO Bratislava mesto a Bratislava okolie www.sjf-bratislava.sk) zvolávajú Valné zhromaždenie jazdeckej oblasti Trnava v termíne 26.4.2014 do Dunajského Klatova.

Predsedníctvo SJF v tejto súvislosti prijalo stanovisko, že zvolanie VZ JO Trnava Mgr. Luciou Kováčovou a Katarínou Czajlikovou je v rozpore so stanovami SJF.

 

Odôvodnenie: https://www.sjf.sk/docs/2014/Stanovisko P-SJF vo veci zvolania VZ JOTT.pdf

Oznamy

LIST

13.03.2014 19:45
Vážený pán predseda predsedníctva SJF - Ing. Milutín Kubík     My dolupodpísaní členovia predsedníctva SJF si vysoko vážime Vašu snahu o korektnú spoluprácu so všetkými členmi Predsedníctva. Aj ostatné zasadnutie Predsedníctva SJF zo dňa 3.3.2014 ukázalo, že všetci členovia...

O Z N A M Predsedníctva SJF usporiadateľom pretekov, staviteľom parkúrov, rozhodcom, sekretariátu a jednotlivým komisiám SJF (na základe Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SJF dňa 3.3.2014)

09.03.2014 11:10
Usporiadateľom a organizátorom pretekov: Predsedníctvo žiada usporiadateľov o bezpodmienečné dodržiavanie termínov nahlasovania pretekov a rozpisov do športového kalendára na základe platných Pravidiel a Smerníc vo všetkých jazdeckých disciplínach, najmä v jazdeckej...

O Z N A M Predsedníctva SJF k registrácií pre rok 2014 (na základe Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SJF dňa 3.3.2014)

09.03.2014 11:08
Predsedníctvo SJF schválilo zjednotenie termínu registrácie pre členov aj kluby na 15.3....

Výberové konanie - spoločné majstrovstvá Prešovského a Košického kraja

05.03.2014 22:41
Predsedníctvo Prešovskej jazdeckej oblasti vypisuje výberové konanie na usporiadanie spoločných majstrovstiev Prešovského a Košického kraja pre kategóriu detí a juniorov. Záujemcovia môžu zasielať žiadosti do 15.3.2014 na stránku prešovského kraja.

Oznam klubom

28.02.2014 15:55
Predsedníctvo SJF oznamuje, že registrácia klubov bude prebiehať v súlade s platnými stanovami. Vzhľadom na článok III, bod 1 : klubom môže byť len právnická osoba. Upozorňujeme kluby, ktoré v minulom roku boli registrované v SJF ako fyzická osoba – podnikateľ alebo SHR, že tieto už v tejto právnej...

Informácia z I. zasadania Predsedníctva SJF 7.2.2014, Bratislava

28.02.2014 15:54
Stručne z toho čo sa udialo počas I. zasadania Predsedníctva SJF     1.         Voľba Predsedu SJF  : zvolený bol prof. Ing. Marko Halo             Voľba podpredsedu : volený bol Ing. Marek...

Oznamy

LIST

13.03.2014 19:45
Vážený pán predseda predsedníctva SJF - Ing. Milutín Kubík     My dolupodpísaní členovia predsedníctva SJF si vysoko vážime Vašu snahu o korektnú spoluprácu so všetkými členmi Predsedníctva. Aj ostatné zasadnutie Predsedníctva SJF zo dňa 3.3.2014 ukázalo, že všetci členovia...

O Z N A M Predsedníctva SJF usporiadateľom pretekov, staviteľom parkúrov, rozhodcom, sekretariátu a jednotlivým komisiám SJF (na základe Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SJF dňa 3.3.2014)

09.03.2014 11:10
Usporiadateľom a organizátorom pretekov: Predsedníctvo žiada usporiadateľov o bezpodmienečné dodržiavanie termínov nahlasovania pretekov a rozpisov do športového kalendára na základe platných Pravidiel a Smerníc vo všetkých jazdeckých disciplínach, najmä v jazdeckej...

O Z N A M Predsedníctva SJF k registrácií pre rok 2014 (na základe Zápisnice zo zasadnutia Predsedníctva SJF dňa 3.3.2014)

09.03.2014 11:08
Predsedníctvo SJF schválilo zjednotenie termínu registrácie pre členov aj kluby na 15.3....

Výberové konanie - spoločné majstrovstvá Prešovského a Košického kraja

05.03.2014 22:41
Predsedníctvo Prešovskej jazdeckej oblasti vypisuje výberové konanie na usporiadanie spoločných majstrovstiev Prešovského a Košického kraja pre kategóriu detí a juniorov. Záujemcovia môžu zasielať žiadosti do 15.3.2014 na stránku prešovského kraja.

Oznam klubom

28.02.2014 15:55
Predsedníctvo SJF oznamuje, že registrácia klubov bude prebiehať v súlade s platnými stanovami. Vzhľadom na článok III, bod 1 : klubom môže byť len právnická osoba. Upozorňujeme kluby, ktoré v minulom roku boli registrované v SJF ako fyzická osoba – podnikateľ alebo SHR, že tieto už v tejto právnej...

Informácia z I. zasadania Predsedníctva SJF 7.2.2014, Bratislava

28.02.2014 15:54
Stručne z toho čo sa udialo počas I. zasadania Predsedníctva SJF     1.         Voľba Predsedu SJF  : zvolený bol prof. Ing. Marko Halo             Voľba podpredsedu : volený bol Ing. Marek...